Remont i modernizacja w zakresie elewacji i dachu oraz w zakresie izolacji przeciwwodnej zewnętrznych ścian fundamentowych zespołu zabudowań Hotelu „Royal” zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Św. Gertrudy 26-29”.

PHH Hotele Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy do realizacji p.n.:

Remont i modernizacja w zakresie elewacji i dachu oraz w zakresie izolacji przeciwwodnej zewnętrznych ścian fundamentowych zespołu zabudowań Hotelu „Royal” zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Św. Gertrudy 26-29.

 • Nazwa i adres Zamawiającego

PHH Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1,

www.phhhotele.pl

Podmiotem reprezentującym Zamawiającego jest Inwestor Zastępczy:

ZBM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19B

www.zbm.com.pl 

 • Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji, dachu oraz izolacja przeciwwodna zewnętrznych ścian fundamentowych Hotelu Royal zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Św. Gertrudy 26-29.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie wymiany stolarki otworowej.

 • Termin wykonania zamówienia

Przewidywany czas prowadzenia robót budowlanych podano w punkcie 4 SIWZ.

 • Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki przedstawione w punkcie 6 i 7 SIWZ.

 • Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Informacje na temat wadium podano w punkcie 8 SIWZ.

 • Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert i sposób wyliczenia punktacji podano w punkcie 17 SIWZ.

 • Sposób i termin składania ofert

Termin i sposób składania ofert podano w punkcie 5 SIWZ.

 • Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego
 3. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji przetargowej w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.

 Załączniki:


Polub:
Udostępnij:

18 grudnia 2020 - Aktualności