Polityka prywatności gości

Obowiązek Informacyjny

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności Gości”) został przygotowany przez spółkę jest PHH Hotele Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie  ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa (Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport) (dalej jako „Administrator”).Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie informacji o warunkach, zasadach i regułach stosowanych do przetwarzania danych osobowych gości korzystających z usług hoteli zarządzanych przez PHH Hotele Sp. z o. o.

 1. Administrator danych
 2. Kontakt z Administratorem danych
 3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych
 4. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych
 5. Źródło pochodzenia danych osobowych
 6. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych
 7. Transfer danych do krajów trzecich
 8. Okres przechowywania danych
 9. Przysługujące Państwu uprawnienia
 10. Informacja dot. istnienia obowiązku podania danych
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PHH Hotele Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie  ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

 1. Kontakt z Administratorem danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wykonywania przysługujących Państwu praw, przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą adresu pocztowego PHH Hotele Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie  ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, z dopiskiem: „Dane Osobowe”

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście korzystania z usług hotelowych dla celów: zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług hotelowych, w tym zarządzania rezerwacjami, uiszczania płatności, fakturowania, poznania Twoich oczekiwań i dostosowania usług do Twoich indywidulanych potrzeb, obsługą reklamacji, jak również sporządzania danych statystycznych o charakterze handlowym, przeprowadzania ankiet dotyczących poziomu zadowolenia, działań marketingowych, wewnętrznego audytu, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie hotelu i archiwizowania danych, jest:

 1. w zakresie imię, nazwisko, adres, w tym kraj zamieszkania, e-mail, nr telefonu, daty i miejsca korzystania z usług i rodzaj usług – niezbędność zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług hotelowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. w przypadku płatności za usługi kartą kredytową: rodzaj, nr i data ważności karty, kwota i data transakcji, numer potwierdzenia transakcji, imię i nazwisko użytkownika, czasem podpis użytkownika, adres użytkownika; w przypadku płatności za usługi przelewem bankowym: kwota i data transakcji, nr rachunku bankowego, imię i nazwisko posiadacza rachunku – niezbędność zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług hotelowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 3. w zakresie podanych przez Ciebie preferencji, indywidualnych potrzeb świadczenia usług hotelowych – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez zawnioskowanie o dostosowanie usług do tych potrzeb i preferencji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 4. w zakresie imię i nazwisko, nr pokoju, okres pobytu, kwoty, forma płatności – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności wewnętrznego audytu świadczonych dla Ciebie usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 5. w zakresie danych niezbędnych do wystawienia rachunku lub faktury – obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 6. w zakresie adresu e-mail, na który wysyłamy Tobie newsletter lub oferty i promocje – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeżeli taką zgodę Państwo wyrazili, jak również w zakresie dopuszczonym przez prawo – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działalności marketingowej wobec klientów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 7. w zakresie Twojego wizerunku utrwalonego na kamerach przemysłowych – uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności ochrony mienia Administratora i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 8. w zakresie adresu e-mail i dat korzystania z usług hotelowych – uzasadniony interes Administratora wyrażający się w przeprowadzaniu ankiet dotyczących poziomu Twojego zadowolenia z usług hotelowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 9. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych

Niektóre kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych i jako takie podlegają wyższemu poziomowi ochrony i bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami, następujące kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione: (1) rasa lub pochodzenie etniczne; (2) poglądy polityczne; (3) przekonania religijne lub filozoficzne; (4) członkostwo w związkach zawodowych; (5) życie seksualne lub orientacja seksualna; (6) fizyczne lub psychiczne zdrowie lub uwarunkowania; oraz (7) dane genetyczne i dane biometryczne. Administrator nie gromadzi i nie przetwarza Twoich danych szczególnie chronionych, z wyjątkiem sytuacji, w których sam te dane przekażesz np. w związku z prośbą o dostosowanie usług hotelowych do Twoich potrzeb i preferencji i tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo.

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie, ale mogą być również pozyskiwane od osoby robiącej rezerwację w Twoim imieniu, z systemu rezerwacyjnego franczyzodawcy lub przez podmiot pośredniczący w rezerwacji hotelu, np. portale rezerwacji hoteli czy za pośrednictwem biur podroży.

 1. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
a) podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Administratora,
b) podmiotom świadczącym usługi marketingowe,
c) franczyzodawcom danej sieci hotelowej.

Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

 1. Transfer danych do krajów trzecich

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do franczyzodawcy lub spółki z grupy franczyzodawcy mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych (lub innym tzw. kraju trzecim niezapewniającym odpowiedniego poziomu ochrony), w związku z centralnym systemem rezerwacyjnym usług hotelowych, realizowaną przez franczyzodawcę kontrolą jakości usług świadczonych na Twoją rzecz w hotelach, kontrolą opłat franczyzowych, oceną Twojego zadowolenia z usług hotelowych, Twoim uczestnictwem w programie lojalnościowym franczyzodawcy, Administrator przekaże dane wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in „Standardowe Klauzule Umowne“ UE.

 1. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia
  a) Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
  b) Sprostowanie i uzupełnienie danych. Mają Państwo prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  c) Prawo do usunięcia danych. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Mają Państwo prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach gdy:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  e) Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w oparciu o Twoją zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  f) Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie, które dostarczyli Państwo w związku z korzystaniem z usług hotelowych. Mają Państwo także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
  g) Prawo do skargi. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem.

 1. Informacja dot. istnienia obowiązku podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem a ich niepełne przekazanie może skutkować tym, że nie uzyskają Państwo wszystkich korzyści, jakie oferuje nasza sieć hoteli.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane przez Ciebie dane osobowe.

Polityka prywatności

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 170 poz. 1800) wprowadza się regulamin określający funkcjonowanie plików tzw. cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Pliki cookies pomocne są także w tworzeniu statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne pliki cookies – identyfikator sesji użytkownika. Pliki przechowują bieżący stan serwisu i zostają wykasowane po zamknięciu przeglądarki. Pliki te pozwalają również zapamiętać dane rezerwacji pomiędzy kolejnymi jej etapami.
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Pliki te przechowują również dane osobowe wykorzystywane przy ponownym wypełnianiu formularza rezerwacyjnego.
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, jak również pozwalają na utrzymanie mechanizmów trackujących zachowania użytkowników i sprawdzenie źródła pochodzenia rezerwacji.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – PHH HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Polityki prywatności dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 12 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHH Hotele sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Żwirki i Wigury 1 (dalej jako „Administrator”)
2. Osoba kontaktowa we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować poprzez adres e-mail: iod@phh.pl
3. Celami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest prowadzenie procesu rekrutacji na określone w ogłoszeniu stanowisko.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek wynikający z Kodeksu pracy dotyczący zbierania określonych danych lub obowiązek wynikający z przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych
polegający na konieczności zidentyfikowana Pani/Pana jako podatnika. Podstawą prawną może być również Pani/Pana zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych w celu przetwarzania wizerunku.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenia procesu rekrutacji.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym Administrator może ujawniać dane osobowe mogą być:
· firmy księgowe lub audytorskie, które prowadzą rozliczenia księgowe, płacowe lub świadczą usługi audytorskie na rzecz Administratora,
· lekarze lub placówki medyczne, które prowadzą okresowe badania lekarskie lub inne podobne,
· banki,
· kancelarie prawne świadczące obsługę prawną Administratora,
· firmy informatyczne i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie przekraczający 1 roku, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przechowywanie danych osobowych przez okres dłuższy, w szczególności w celu prowadzenia kolejnych procesów rekrutacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Realizacji uprawnień można dokonać m. in. wysyłając żądanie pod adres: iod@phh.pl, a także w drodze korespondencji pisemnej, lub osobiście w siedzibie Administratora.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć m.in. poprzez wysyłanie oświadczenia pod adres: PHH Hotele sp. z o.o., a także w drodze korespondencji pisemnej, lub osobiście w siedzibie Administratora.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku Istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana Interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Realizacji prawa do sprzeciwu możną dokonać m.in. wysyłając zadanie pod adres: iod@phh.pl a także w drodze korespondencji pisemnej, lub osobiście w siedzibie Administratora.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do realizacji zawartej z Panią/Panem umowy, a ich niepodanie danych uniemożliwi realizacje zawartej umowy,
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar EOG).
14. Informujemy ponadto, że w przypadku, gdy Administrator nie otrzymuje Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana, dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana członka rodziny, pracodawcy lub innych administratorów danych osobowych np. pośredników usług.
15. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Znajdziesz nas na wPolsceNajlepiej.pl - Hotele i obiekty miejskie, biznesowe i resortowe w całej Polsce na wakacje, ferie, majówkę, City Break