Postępowanie przetargowe. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Hotelu „Hetman” w Rzeszowie”

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja budynku Hotelu „Hetman” w Rzeszowie w zakresie elewacji i dachu budynku, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelowe *”

Ogłoszenie o postępowaniu z dn. 28.01.2021

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

PHH Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1,

www.phhhotele.pl

 1. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja budynku Hotelu „Hetman” w Rzeszowie w zakresie elewacji i dachu budynku, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelowe *”


 1. Termin wykonania zamówienia

Przewidywany termin zakończenia prac przedstawiono w Załączniku nr 1

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

 1. Wykonawca musi spełniać wymagania wskazane w części A Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia
 2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie części B Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia
 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
 4. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
 5. Wykonawca musi posiadać aktualne na dzień składania oferty zaświadczenia o nie zaleganiu w płaceniu podatków oraz składek zdrowotnych i społecznych oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające zdolność finansową Wykonawcy, o które Wykonawca może zostać poproszony przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela.
 • Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Informacje na temat wadium podano w Załączniku nr 1

 • Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert i sposób wyliczenia punktacji podano w Załączniku nr 1.

 • Sposób i termin składania ofert

Termin i sposób składania ofert podano w Załączniku nr 1.

 • Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego
 2. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego
 3. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji przetargowej w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.

 Załączniki:


Polub:
Udostępnij:

09 lutego 2021 - Aktualności