Zaprojektuj i Wybuduj -koncepcja i projekt zarządzania parkingiem oraz dostawa i montaż systemu parkingowego na parkingu zlokalizowanym przy Hotelu Kopernik w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16.

AMW Hotele Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy do realizacji p.n.:

Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu koncepcji zarządzania parkingiem, przygotowaniu wytycznych do projektu budowlano-wykonawczego, opracowaniu projektu branżowego oraz dostawy, montażu, konfiguracji, regulacji i przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem systemu parkingowego służącego do kontroli, monitorowania i poboru opłat z parkingu zlokalizowanego przy Hotelu Kopernik w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16.

 • Nazwa i adres Zamawiającego

AMW Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1,

www.amwhotele.pl

 • Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu koncepcji zarządzania parkingiem, przygotowaniu wytycznych do projektu budowlano-wykonawczego, opracowaniu projektu branżowego oraz dostawy, montażu, konfiguracji, regulacji i przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem systemu parkingowego służącego do kontroli, monitorowania i poboru opłat z parkingu zlokalizowanego przy Hotelu Kopernik w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16.

 • Termin wykonania zamówienia

Przewidywany czas prowadzenia robót budowlanych podano w załączniku nr 1

 • Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

 • Wykonawca musi spełniać wymagania wskazane w Załączniku nr 1 SIWZ
 • Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia
 • Wykonawca musi posiadać aktualne na dzień składania oferty zaświadczenia o nie zaleganiu w płaceniu podatków oraz składek zdrowotnych i społecznych oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające zdolność finansową Wykonawcy, o które Wykonawca może zostać poproszony przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela. Wykonawca nie jest zobowiązany na etapie postępowania do składania powyżej wymienionych dokumentów

 • Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert i sposób wyliczenia punktacji podano w Załączniku nr 1.

 • Sposób i termin składania ofert

Termin i sposób składania ofert podano w Załączniku nr 1.

 • Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego
 2. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego
 3. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji przetargowej w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.

 Załączniki:


Polub:
Udostępnij:

13 marca 2020 - Aktualności